Skip to main content

TTY:n tutkimusdatapalvelut: Etusivu

Tutkimusaineiston elinkaari

                            

Lähde: CC BY Tietoarkisto, Aineistonhallinnan käsikirja

 

Tutkimusprojektin aineistonhallinta lähtee hyvin liikkeelle, kun tutkimusaineiston elinkaaren eri vaiheisiin kiinnitetään huomiota jo tutkimussuunnitelmaa laadittaessa. Tutkimusaineiston hallintaa tai aineistonhallintasuunnitelman laatimista ei pitäisi ajatella vain rahoittajan tai organisaation asettamana pakotteena, vaan siihen olisi hyvä panostaa oman tutkimustyönsä helpottamiseksi.

Suunnitelmallinen aineistonhallinta

 • säästää aikaa
 • varmistaa, että kaikki tarpeellinen tieto tulee tallennetuksi eikä se katoa
 • helpottaa aineiston arkistointia
 • sujuvoittaa aineiston avaamista
 • selkiyttää työryhmän sisäisiä pelisääntöjä
 • varmistaa tutkimuksen toistettavuuden
 • on osa hyvää tieteellistä käytäntöä.

TTY:n tutkimusdatapalvelut

TTY:n tutkimusdatapalvelut neuvoo ja auttaa tutkimusaineiston hallintaan liittyen koko tutkimusprosessin ajan. Onpa kyse aineistonhallintasuunnitelman laatimisesta, metadatan tuottamisesta, aineiston jakamisesta ja säilytyksestä, tietoturvasta, aineiston käyttöoikeuksista tai tutkimusaineiston säilytykseen liittyvistä teknisistä kysymyksistä tai ratkaisuista, ota yhteyttä:

Vaihda kieli

Avoin TTY

TTY:n tutkimusdatapolitiikan mukaan TTY:n piirissä tuotettu, julkaistuihin tutkimustuloksiin liittyvä tutkimusaineisto on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.

Tutkimusprojektin aineistonhallinnan tueksi tälle sivustolle on koottu tietoa avoimesta datasta ja  TTY:n tutkimusdatapalveluista tutkimusprojektin eri vaiheisiin kytkettyinä.

Tutustu TTY:n tutkimusdatapolitiikkaan ja avoimen lähdekoodin jakosuositukseen

TTY edistää avointa tiedettä ja tutkimusta tutkimusaineistojen hallinnan lisäksi myös julkaisutoiminnassa. Tavoitteena on kasvattaa tieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä ja saatavuutta. Lue lisää:

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistolla tarkoitetaan tieteellisessä tutkimuksessa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin tutkimuksen tulokset perustuvat. Tutkimusaineisto koostuu datan lisäksi metatiedoista eli datan kontekstia, sisältöä ja rakennetta sekä niiden hallintaa ja käsittelyä koko elinkaaren ajan kuvaavista tiedoista.

Hyvin dokumentoitu data on

 • Löydettävää (Findable)
 • Saavutettavaa (Accessible)
 • Yhteentoimivaa (Interoperable)
 • Uudelleenkäytettävää (Re-usable)

Hyvin työstetty tutkimusdata on reilua - tutustu FAIR-periaatteisiin ja ota ne oman aineistonhallintatyöskentelysi ohjenuoraksi.